Информация за програма „Ваучери за заети лица“ по ОП РЧР 2014-2020

Британско-български информационен и езиков център  е одобрен доставчик на обучение по програмата „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност, което ББИЕЦ предлага е  общуване на чужди езици – КК 2. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

Програмата „Общуване на чужди езици“ е с продължителност общо 300 учебни часа, разпределени в три нива по 100 учебни часа всяко. Преди включване на лице в обучението по чужд език, следва да се определи входящото му ниво, чрез полагането на тест. Всяко ниво приключва с полагането на финален тест и, при успешното му завършване, издаването на сертификат, в който се посочва нивото съгласно Европейската езикова рамка. Допустимите отсъствия за ниво са максимум 20% по уважителни причини.

Процедури за кандидатстване и записване

За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

След като кандидатът е одобрен, той получава от БТ уведомление, което предоставя за попълване в ББИЕЦ.  Отрязъкът от попълненото уведомление се връща в съответното БТ, откъдето ще получите вашия ваучер за обучение. С ваучера и след полагане на тест за определяне на нивото, се записвате в ББИЕЦ. Преди началото на курса сключвате договор с ББИЕЦ и внасяте сумата за самоучастие от 15% в размер на 105 лева.

Графици на занятията

Ниво А1 (Начинаещи)  – понеделник и сряда – 18:30-21:20 часа

Ниво А2 (Малко напреднали) – вторник и четвъртък – 18:30- 21:20 часа

Ниво B1 (Среднонапреднали) – вторник и четвъртък -18:30 – 21:20 часа

Предвижда се занятията за започнат седмицата от 09.10.2017 и първото ниво от 100 часа да приключи до 12. 01.2017г, с включена почивка от 25.12.2017 до 02.01.2018г.