НАЧАЛО

През 2015 година екипът на БРИТАНСКО-БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР реши да кандидатства за финансиране по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни, с цел  осъществяването на проект „Повишаване на качеството на преподаване на английски език на възрастни чрез въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на академичния мениджмънт”. След внимателно и детайлно обсъждане на кандидатурата с оглед бъдещите приоритети на Центъра, проектното предложение беше подадено в ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. За наша голяма радост, неговите достойнства бяха оценени подобаващо (93 от 100 точки), с което то беше класирано на първо място сред кандидатстващите сродни институции в национален мащаб.

Проектът „Повишаване на качеството на преподаване на английски език на възрастни чрез въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на академичния мениджмънт” (№ 2015-1-BG01-KA104-013963) се реализира в рамките на две години (01.06.2015 – 31.05.2017) и се фокусира върху  две основни области за развитие:

  • Активното внедряване и интегриране на новите информационни и комуникационни технологии в цялостната учебно-преподавателска дейност на ББИЕ Център, оптимизиране на обучението в технологично отношение и повишаване на информационно-технологичната компетентност на преподавателите;
  • Актуализирането и оптимизирането на стиловете на академичен мениджмънт и придобиването на нови управленски компетентости, съответстващи на динамиката на развитие на чуждоезиковото обучение, и по-специално чуждоезиковото обучение на възрастни.

Целта на настоящия проект е да се повиши информационно-технологичната компетентост и капацитет на участниците чрез придобиване на конкретни умения за работа със съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за да може да се  използва активно огромният потенциал, който те предлагат в чуждоезиковото обучение. Владеенето на ИКТ предполага не само добра техническа грамотност, но преди всичко нов тип методика и комуникативни умения, броят на които се увеличава успоредно с увеличаване на възможностите на новите технологии.

Другата важна съставна част от заложените цели на проекта се отнася до придобиването на нови управленски компетентности и техники, без които съвременният академичен мениджмънт е немислим, а също така и усвояването на нови добри европейски практики и иновативни стратегии в това отношение. Това е особено важно днес, когато много от традиционните методи на обучение се нуждаят от внимателна преоценка, запазвайки същевременно високото качество на преподаване и усвояемост на учебния материал. Само така можем да отговорим адекватно на все по-нарастващите потребности на изключително динамично развиващия се пазар в сферата на чуждоезиковото обучение.

Основната дейност в проекта предвижда участие на осем преподаватели от ББИЕ Център в структурирани обучителни курсове в различни образователни институции във Великобритания и Ирландия – петима по ИКТ и трима по академичен мениджмънт.

Уверени сме, че в резултат на участието в проекта, умелото използване на ИКТ ще допринесе за повишаване ефективността на процеса на обучение по английски език чрез засилена активност и интерес от както от страна на преподавателите, така и от страна на обучаемите и ще увеличи мотивацията и ангажираността на всеки един от тях. Също така, електронизацията на обучението ще допринесе за постигането на по-голяма автономност в учебния процес. По този начин ще можем да осигурим една устойчива и благоприятна среда за качествено обучение, базирайки се на най-модерните тенденции в развитието на информационните и комуникационни технологии, и да направим нашите обучаеми по-подготвени за житейските реалности, модерните тенденции на времето и изискванията на бизнеса. Успешното внедряване на информационните и комуникационни технологии също така ще има и дългосрочен положителен ефект върху засилването на екипната работа и международното сътрудничество на нашия център, тъй като те са особено подходящи за създаване на партньорства, обмени, виртуални общности и др. Това, на свой ред, ще ни направи желан партньор за бъдещи проекти и ще повиши европейското измерение на нашата институция.

Участието в проекта ще бъде полезно и поради множеството професионални контакти, които ще бъдат установени в интерес на по-нататъшната преподавателска, организационна и проектна дейност. Разнообразната социална и културна програма, която образователните  институции предлагат, ще разшири кръгозора на участниците не само по отношение на съвременните постижения в областта на методиката, но също така и по отношение на редица културологични, социални и други аспекти.