Уменията на 21-ви век залягат в учебната програма на

ББИЕ Център като резултат от проект по програма Еразъм +

За развитие на уменията на 21-ви век като част от образователните програми се заговори активно през последните няколко години, когато стана ясно, че съществуващите модели, обвързани предимно с натрупването на фактологични знания,  са недостатъчно ефективни за съвременните образователни потребности и реализация на обучаемите. Наред с теоретичните знания по отделните предмети и специалности, се обособи необходимостта от паралелното развитие на компетенции като ефективна комуникация, критично мислене и решаване на проблеми, работа в екип  и креативност. Ключовите компетенции на 21-ви век са значително застъпени и в чуждоезиковото обучение, което е неизменно свързано с използването на езика в реални ситуации, налагащи развитието им.

(Europass Academy, Флоренция, Италия)

За да откликне на потребностите на курсистите си и да модернизира методиката си на преподаване в съответствие с изискванията на 21-ви век, екипът на ББИЕ Център инициира проект “Стрaтегии за изграждане и развитие на уменията на 21-ви век и оптимизиране на академичния и административен мениджмънт в чуждоезиковото обучение на възрастни” (№ 2019-1-BG01-KA104-062215), одобрен за финансиране по програма „Еразъм+” на ЕС, КД 1, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни.  

(InterEducation, Челтнам, Великобритания)

Проектът, който предстои да приключи в края на месец май 2020г., беше с продължителност 12 месеца. Основната част включваше участие на трима преподаватели в двуседмични структурирани курсове в различни образователни институции:

-“Educating for the 21st Century: Re-imagining our Schools for our Children’s Future”, организиран от Alpha College,  Дъблин, Ирландия;

– “Behaviour and Conflicts New Methodologies, Motivation and Cooperation Strategies, организиран от Europass Teachers Academy  Флоренция, Италия;

– “English Language Teaching and 21st Century Skills for Learning”, организиран от InterEducation, Челтнам, Великобритания.

( Alpha College, Дъблин)

Придобитите знания, умения и компетенции бяха успешно интегрирани в учебната дейност на Центъра, а също така разпространени чрез множество публикации, семинари, уъркшопи и открити уроци.

Програма Еразъм + е програма на ЕС, която предлага възможности за развитие в областите на образованието, обучението, младежта и спорта. Повече информация за възможностите, които предлага, могат да бъдат намерени на сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси – www.hrdc.bg 

Още за проекта можете да прочетете тук:

https://www.actualno.com/education/uspeshno-realiziran-proekt-po-programa-erazym-news_1460009.html

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.