ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

На 09.11.2015 в ББИЕ Център се проведе вътрешен семинар и уъркшоп на тема “Using New Technology in the English Language ClassroomSome Useful Hints, на който Стефка Апостолова и Ваня Якова споделиха опита си от своето участие в квалификационния курс “Introduction to Using New Technology in the Classroom в BELL – Кеймбридж. Презентаторите запознаха присъстващите колеги с различни уеб-сайтове, инструменти и приложения, които могат да се инкорпорират в подготовката на уроците по английски език, като по-конкретно се спряха на:

 • Quizlet – приложение особено полезно както за въвеждане на нова, така и за повторение на вече преподадена лексика. Може да се използват различни флаш-карти, да се генерират тестови задачи, да се преговаря лексика, да се проверява спелинг и т. н.
 • Triptico – приложение, представляващо колекция от интерактивни ресурси, което помага на преподавателя да създава ангажиращи езикови задачи за обучаемите в зависимост от техните специфични потребности или срещани трудности. Самите обучаеми също така могат да се стимулират да създават свои задачи, с което да се провокира тяхната автономност. Приложението е подходящо за упражняване на граматика, лексика, словообразуване и др.
 • Pictochart – удобно приложение за създаване на картини, постери, графики и т.н.
 • Wordle – програма, чрез която се създават “облаци от думи” от даден текст. С Wordle се постига графичен контраст на най-често използваните думи в даден текст, който е предмет на изучаване с цел по-лесно запомняне на преподаваната лексика.
 • Storybird – платформа, която се използва за създаване на визуализирани разкази онлайн. Всеки обучаем може да съдава свои собствен разказ, история и т.н. и да ги споделя с други обучаеми.
 • Toondoo – платформа за създаване на комикси.
 • Storyboardthat – платформа за визуализирано представяне на различни изложения, презентации и др.

Семинарът предизвика голям интерес у присъстващите, които изразиха готовност да приложат видяното в своята преподавателска дейност.

На 12.12.2015 в ББИЕ Център се проведе вътрешен обучителен семинар и уъркшоп на тема “Using Google Drive and other Software for Recording Video Lessons for Teenagers and Adults”, на който Рая Малинова представи впечатленията и резултатите от участието си в обучителния курс ”Technology in the Classroom” в ALPHA COLLEGE OF ENGLISH – Дъблин, Ирландия. Основните моменти бяха следните:

 • Създаване на Google Drive акаунти за преподаватели;
 • Представяне на различни Google приложения – Google Docs, Slides, Sheets and Forms и тяхното практическо използване в класната стая;
 • Споделяне и редактиране на файлове с помощта на Google Drive;
 • Screencast-o-matic – приложене за запис на видеоуроци и предоставяне на обратна връзка;
 • Идеи за използване на Youtube при запис на видеоуроци и предоставяне на обратна връзка с обучаемите.

Семинарът предизвика жив интерес у всички присъстващи, особено с атрактивната и професионална презентация на горепосочените приложения от страна на г-жа Малинова. Всички колеги изявиха готовност да тестват представените уебсайтове и приложения в своята конкретна преподавателска дейност.

На 15.12.2015 бяха организирани вътрешен семинар и презентация в сродна обучителна институция – Учебен Център „Ай енд Ай” – гр. София, на който Тодор Тодоров представи резултатите от своето участие в обучителния курс ”Effective Use of Technology in Teaching” в ANGLOLANG ACADEMY OF ENGLISH – Скарбъро, Великобритания. Беше споделен опит за това как се използват съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението по английски език на възрастни, кои са най-често срещаните проблеми и начините за тяхното преодоляване. Г-н Тодоров показа много полезни сайтове, приложения и инструменти, които колегите от Учебен Център

„Ай енд Ай” могат да използват в преподавателската си дейност.

Другият фокус на семинара беше насочен към обмяната на мнения, стратегии и добри практики, свързани с изготвянето на успешно проектно предложение и представяне на силна кандидатура за участие в програмата „Еразъм +”, което беше залегнало в плана за развитие на институцията на колегите от Учебен Център „Ай енд Ай”. Тодор Тодоров сподели подробно опита на екипа, изготвил проектното предложение на ББИЕ Център и впоследствие осъществяващ проекта, и даде препоръки, които биха могли да допринесат за изготвянето на силна и мотивирана кандидатура и от екипа на Учебен Център „Ай енд Ай”.

На 20.02.2016 в ББИЕ Център се проведе вътрешен обучителен семинар на тема: “Useful Techniques for Using Some Websites and Applications in Teaching English to Adults”, на който Тодор Тодоров сподели впечатленията си и придобитите знания и умения от участието си в квалификационния курс ”Effective Use of Technology in Teaching” в  ANGLOLANG ACADEMY OF ENGLISH – Скарбъро, Великобритания. Бяха разгледани и демонстрирани възможностите, които предлагат множество полезни интернет сайтове, инструменти и приложения, и бяха обменени мнения за това как те могат да се използват по най-ефективен начин в обучението на възрастни. Ето най-интересните от тях:

 • Обучение за успешни учители чрез безплатни онлайн видео уроци за различни програми и приложения: Teacher Training Videos
 • Примерни планове и разработки на уроци: http://busyteachers.org/
 • Безплатни видео уроци, свързани с технологии за учители, представени от  Richard Byrne  – http://www.freetech4teachers.com/
 • Софтуер за презентация и инструменти за онлайн презентации, които вдъхновяват: https://www.haikudeck.com/
 • Създаване на видео по забавен начин и безплатно чрез   Dvolver Moviemaker – http://dvolver.com/moviemaker/index.html
 • Създаване на видео по забавен начин и безплатно чрез http://zimmertwins.com
 • Инструменти за образование и тестване: http://www.proprofs.com
 • Чат-платформа за учители и обучаеми Today’s Meet  https://todaysmeet.com
 • Платформа за екипна и проектна работа PB WORKS  https://www.pbworks.com

Семинарът провокира оживена дискусия и готовност от страна на всички колеги да се възползват от предложените възможности за разнообразяване, актуализиране и оптимизиране на начина на преподаване в ББИЕ Център.

На 4 и 5 юни 2016 нашите колеги Магдалена Капсъзова, Рая Малинова и Тодор Тодоров взеха участие в 25-та Национална конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), която тази година се проведе в аудиториите на Пловдивския университет. Рая Малинова и Тодор Тодоров направиха изключително успешна презентация на тема “Maximising Students’ Involvement Through Various Applications of Technology”, свързана с работата на ББИЕ Център по проекта „Повишаване на качеството на преподаване на английски език на възрастни чрез въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на академичния мениджмънт” (№ 2015-1-BG01-KA104-013963) по програма „Еразъм+”. Презентацията премина при изключително голяма посещаемост и предизвика огромен интерес с атрактивното и професионално представяне на разнообразни стратегии за оптимизиране на  обучението по английски език чрез използване на конкретни сайтове, инструменти и приложения с цел постигане на по-голяма гъвкавост и активизиране интереса и ангажираността на обучаемите. Много от присъстващите колеги заявиха, че също биха искали да се възползват от демонстрираните материали и сайтове и с готовност биха ги приложили и в своята конкретна преподавателска дейност. Имаше много въпроси и желание за по-нататъшни професионални контакти по дискутираната тема. Обмяната на мнения и споделянето на опит и добри практики продължиха дълго след самата презентация през целия ден под формата на неформални разговори, дискусии и др.

На 01.11.2016 в ББИЕЦ се състоя вътрешен семинар и уъркшоп на тема: Flipboard and Its Use as an Educational Tool, воден от Диана Върбенова. Събитието е резултат от участието на г-жа Върбенова в квалификационния курс  Educational Technology Today в BELL – Кеймбридж, Великобритания. Г-жа Върбенова сподели своите впечатления от видяното и наученото по време на обучението, както и обменения опит при контактите с чуждестранните колеги. Тя показа много полезни интернет сайтове, приложения и инструменти, които могат да се използват в преподавателската дейност по английски език, като по-конкретно се спря на използването на мобилното приложение Flipboard като ефективно обучително средство с цел повишаване на интереса на обучаемите към развитието на четивните умения, работата с автентични материали и не на последно място засилването на тяхната автономност на учене – не само в класната стая, но навсякъде и по всяко време, когато има удобна възможност. Приложението събира на едно място различни сайтове, социални мрежи, блогове, хаштагове и различни други информационни ресурси от виртуалното пространство в зависимост от конкретния интерес на потребителя, които могат да бъдат споделяни с други потребители, и по такъв начин да допринасят за развитието на екипната работа. Приложението е лесно за използване, има приятен интерфейс и може да бъде инсталирано на всички устройства.

Семинарът премина при голям интерес от страна на присъстващите, които изявиха готовност да инкорпорират това приложение в конкретната си преподавателска дейност.

На 01.02.2017 в ББИЕ Център се състоя вътрешен семинар и уъркшоп на тема: Modern British Life and Culture – Cultural Identity, Media and Changing Language, воден от Полина Явашева. Събитието е резултат от участието на г-жа Явашева в квалификационния курс “Language, Methodology and Culture” в THE ENGLISH LANGUAGE CENTRE – Брайтън, Великобритания. Г-жа Явашева сподели своите впечатления от видяното и наученото  по време на  курса, а също така и опита, обменен по време на дискусиите с чуждестранните колеги. По-конкретно, на семинара бяха засегнати следните теми:

 • UK – facts and figures. Icons of Englishness;
 • Multiculturalism in Britain. Political correctness;
 • Stereotypes of Britain and the British – how true are they?
 • The relationship between language and culture. Some modern trends in contemporary English.
 • English in the media;
 • BREXIT and Europe – possible prospects after paths diverged.

Поради актуалната си тематика семинарът предизвика жив интерес, множество коментари и разгорещени дискусии у всички участници.

На 22.03.2017 по покана на нашия екип, в ББИЕ Център на посещение беше г-жа Анна Пелтегова – Управител на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” ЕООД – гр. Разлог, също така бенефициент по програма „Еразъм+”, КД 1, Образователна мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни. Тя сподели опита на своята институция  от работата си по завършилия неотдавна проект (31.05.2016) “Обучение на персонала за въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение на възрастни”. Нашият екип запозна г-жа Пелтегова с параметрите на нашия проект и основните акценти в него, и особено с частта за академичния мениджмънт. Като управител на институция за обучение на възрастни с близо 20-годишен опит на пазара на образователни услуги, г-жа Пелтегова сподели някои типични мениджърски трудности, които тя среща в работата си в това отношение, както и възможните начини за тяхното преодоляване. От своя страна, мениджърите на ББИЕ Център също така представиха своя опит в организирането на дейността на езиковия център и това как участието в проекта е допринесло за нейната оптимизация.

Важна съставна част от дейността на „ЕВРОЦЕНТЪР ОБУЧЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 21 ВЕК” е да предлага чуждоезиково обучение, а високата квалификация, богатият опит и компетентността на преподавателите от ББИЕ Център биха могли да бъдат използвани по най-ефективен начин с цел оказване на методическа помощ при разработването на специализирани програми чрез предоставяне на консултации, съвети и др. Ето защо, беше постигнато взаимно съгласие, че това е една област, предоставяща широки възможности за взаимна работа и обмен на добри практики, които трябва да се използват пълноценно и по най-ефективен начин занапред.

Срещата завърши с изразена готовност и от двете страни за по-нататъшно сътрудничество с цел участие в съвместни бъдещи дейности и проекти.

На 26.04.2017 в ББИЕ Център се състоя вътрешен семинар и уъркшоп на тема: “Some Helpful Techniques for Creative Teachers”, воден от Магдалена Капсъзова и Даниела Каладжиян. Събитието е резултат от участието на нашите колеги в квалификационните курсове “Teaching Methodology Course Plus” в LEWIS SCHOOL OF ENGLISH – Саутхемптън, Великобритания (г-жа Капсъзова) и “Creative Teaching” в HILDERSTONE COLLEGE – Броудстеърс, Великобритания (г-жа Каладжиян). Като академичен директор, г-жа Капсъзова запозна присъстващите както с  аспектите от курса, касаещи академичния мениджмънт, така и с някои по-креативни моменти, които биха били полезни в преподавателската практика на всички колеги. По-конкретно, семинарът засегна следните теми:

Първа част (презентирана от Магдалена Капсъзова)

 1. POP – The Power of Pause – the most subtle and artful way in shifting the responsibility across the classroom – “awkward silence”, stimulating thinking, eliciting communication;
 2. Echoing – the habit that most teachers have of repeating what a student has just said – how to avoid it and when to use it appropriately;
 3. Scanning – how important is eye contact in the classroom;
 4. Classroom management:
 • pairing students – stronger and weaker students, strong and strong students, weak and weak students – WHEN?
 • monitoring;
 • error correction – correction techniques;
 • universal praise.

Втора част (презентирана от Даниела Каладжиян)

 • Games, songs, stories and other activities in the classroom;
 • Songs and movement – kinesthetic learners;
 • Memory games
 • Presenting useful online resources at www.lessonstream.org

Семинарът премина в изключително интересна, непринудена и стимулираща атмосфера и всички присъстващи изразиха желание за тестват представеното в конкретната си дейност.

На 27.04.2017 в сградата на „Карлсберг-България” се състоя изключителна интересна и ползотворна среща-презентация между представителите на отдел „Логистика”, наши дългогодишни корпоративни клиенти и приятели, и представителите на ББИЕ Център Рая Малинова и Тодор Тодоров. Г-жа Малинова и г-н Тодоров запознаха присъстващите с целите и задачите на нашия проект и демонстрираха голямо разнообразие от уебсайтове, приложения, онлайн и софтуерни платформи, които могат да се използват за по-автономна работа в изучаването на английски език от служителите в отдела – нещо, което е много актуално и полезно в забързания работен ритъм.  В непринудена и креативна атмосфера, бяха представени и отработени различни интерактивни задачи, които генерираха подчертан интерес от страна на присъстващите.

Срещата завърши с изразена готовност и от двете страни за продължаване на нашето сътрудничество и обогатяването му с нови компоненти на интерактивно и дигитализирано обучение.

На 03.05.2017 Рая Малинова изнесе открит урок на тема TEACHING IDIOMS RELATED TO “SEEING”. Участие взеха курсисти от ниво С1 (Курс за подготовка за сертификат САЕ ), а гости на събитието бяха колеги от Центъра.

Идеята за урока е резултат от участието на г-жа Малинова в квалификационния курс ”Technology in the Classroom” в ALPHA COLLEGE OF ENGLISH, Дъблин.

В урочната си дейност г-жа Малинова, наред с традиционните учебници и помагала,  редовно използва различни сайтове, приложения и инструменти като Quizlet (www. quizlet.com), Triptico (www.triptico.com), Wordle (www.wordle.com), Dvolver (www.dvolver.com), Pictochart (www.piktochart.com), Eddpuzzle (www. eddpuzzle.com), Lyricstraining (www.lyricstraining.com) и много други.

Курсистите демонстрираха подчертан интерес и ангажираност към преподавания езиков материал и взеха активно участие в работата в клас. Младите хора приемат технологиите като нещо съвсем естествено и ги чувстват като неразделна част от своето  ежедневие. По тази причина те харесват и идеята за прилагането им не само в класната стая, а и извън нея, което им дава несравнено по-голяма автономност, самостоятелност и удобство в процеса на овладяването на чуждия език.

На 29.05.2017 в ББИЕ Център се проведе финалната среща по повод приключването на цялостната работата по нашия проект. На нея беше направен подробен анализ на всички дейности, съпътстващи всеки един етап и бяха отчетени постигнатите резултати както на всеки един от участниците индивидуално, така и на екипа като цяло. Бяха посочени някои трудности, възникнали в процеса на изпълнение на проекта, както и начините, използвани за тяхното преодоляване. Много от участниците направиха ценни препоръки, които биха могли да се вземат пред вид при участие в бъдещи проектни дейности.

Ръководителят на проекта г-жа Магдалена Капсъзова отчете, че проектът е постигнал всички заложени цели и е изпълнил изцяло предвидената работна програма както по отношение на осъществяване на планираните мобилности, така и по отношение на последвалите дейности, касаещи разпространението на резултатите и тяхното пълноценно интегриране в цялостната преподавателска и мениджърска дейност на ББИЕ Център. Положителното въздействие на придобитите компетенции, знания и опит също така бяха оценени и отчетени и по време на успешно преминалата неотдавна (на 04.05.2017) поредна инспекция от ОПТИМА, на която ББИЕ Център е акредитиран член.

В заключение ръководството на ББИЕ Център, ръководителят и координаторът на проекта изказаха искрена благодарност на всички участници за проявения ентусиазъм, работоспособност, отзивчивост и много добронамереност по време на двугодишната нелека, но изключително успешна работа по осъществяването на настоящия проект.